JAARMAGAZINE 2020

Financieel resultaat

Hoofdlijnen financieel beleid

Het financieel beleid van de Rooyse Wissel is terughoudend. De hoofdlijnen berusten op 3 pijlers: een jaarlijks positief resultaat, afdoende financiële buffer om tegenvallers op te vangen en beheersen van financiële risico’s. Er is een treasury beleid, waarbij het gebruik van financiële instrumenten slechts is toegestaan na goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Overtollige kasgelden worden op spaarrekeningen gezet. De belangrijkste contractanten van de Rooyse Wissel zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid en de zorgverzekeraars. Vóór het afsluiten van contracten worden operationele en financiële risico’s gewogen en waar mogelijk afgedekt. In het boekjaar is voor de forensische instelling sprake geweest van 95% bevoorschotting van het onderhandenwerk. Hierdoor is het kredietrisico van de stichting minimaal. Voor aanvang van het boekjaar stelt de Raad van Bestuur de begroting vast, die vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Door middel van scenario’s zijn de consequenties inzichtelijk gemaakt van wijzigingen in financiële middelen, waardoor onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. Maandelijks wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de financiële positie van de stichting. Naast jaarresultaat en liquiditeit zijn ook balansratio’s relevant voor een gezonde bedrijfsvoering. Zo wordt er gestreefd naar een solvabiliteit van minimaal 25%, wat als normaal wordt beschouwd.

Ontwikkelingen in het boekjaar

De contractafspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn voor 2021 bevestigd. In de verschillende overeenkomsten zijn de tarieven vastgelegd en worden geen volumeafspraken meer gemaakt. De financiële omvang van de contractafspraken met zorgverzekeraars ligt rond € 3 miljoen. Als gevolg van de groeiende vraag naar ambulante behandeling en de beperkte contractruimte neemt het risico op overproductie toe. We zijn in gesprek met de zorgverzekeraars over hoe we dit samen kunnen oplossen. Met de gemeentes in de regio Noord-Limburg is er een contract voor beschermd wonen. De financiële omvang van dit contract is gering.

Het resultaat over 2020 is uitgekomen op € 5.287.478. Dit is bereikt door gedurende het jaar de balans tussen inkomsten en uitgaven te bewaken. Het resultaat 2020 wordt in belangrijke mate behaald door de omzet van Rooyse Wissel Klinisch behandelen en de woonvoorzieningen van Rooyse Wissel Wonen & Begeleiden. We vinden het belangrijk dat de beschikbare middelen aan zorg voor onze patiënten ten goede komt De liquiditeitspositie is goed. Aan liquide middelen was gedurende het boekjaar gemiddeld 20 miljoen euro beschikbaar. Het eigen vermogen is per balansdatum € 28.785.954.

Toekomstverwachtingen

We opereren in een omgeving waarin risico’s voor de bedrijfsvoering, als gevolg van een differentiatie van de zorgmarkt en strikte toepassing van wet- en regelgeving, toenemen. Maar ook de invloed van de politiek, gebeurtenissen in de maatschappij en verschuivingen in het politieke landschap raken ons werkveld. Voor 2021 is er een sluitende begroting aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Daarin is voor Rooyse Wissel Klinisch behandelen uitgegaan van 179 klinische plekken en voor de FPK 28 klinische plekken. Het klinisch behandelen is voor 2021 opnieuw aanbesteed en aan de Rooyse wissel gegund. Het contract voor de overige Forensisch Zorg (OFZ) is voor 2020 en 2021 gegund. Deze overeenkomst omvat: ambulante begeleiding, ambulante behandeling, begeleid wonen hebben en klinische verblijf en behandeling. Rooyse Wissel Wonen & Begeleiden heeft in Sittard een passende locatie gevonden. De verbouw van dit pand is eind 2020 gestart. Op 1 mei 2021 wordt deze voorziening in gebruik genomen. De gecontracteerde zorg bij de verzekeraars is voor 2021 wederom toegenomen. Hoewel er ook in 2019 meer vraag was naar poliklinische behandeling, is er bij de zorgverzekeraars beperkte ruimte om uitbreiding van productiecapaciteit toe te staan. De Rooyse Wissel blijft in 2021 in de WMO actief. In verband met de gewijzigde contractering vanaf 2022 in de regio Noord-Limburg, heeft de Rooyse Wissel besloten hieraan niet deel te nemen. De volumes en marges zijn klein en de risico’s in verhouding hoog. Met GGZ Oost Brabant, Novadic Kentron en Dichterbij werken wij samen op het gebied van ambulante behandeling en beschermd wonen. Ook binnen VIGO blijven we de mogelijkheden tot samenwerking met de dochters onderzoeken.

Continuïteit van de onderneming

Hoewel we veranderingen voorzien, zijn we vol vertrouwen over de toekomst. We hebben zicht op zowel de risico’s als de kansen die deze veranderingen met zich meebrengen. Omzet en liquiditeitspositie zijn tot ultimo 2026 inzichtelijk gemaakt, waarbij met verschillende scenario’s rekening is gehouden. We verwachten niet dat we in financiële moeilijkheden raken door een tekort aan liquide middelen. Het aantal Tbs-opleggingen blijft stabiel en dat is een positief signaal voor de langere termijn. Sinds lange tijd is er weer sprake van een wachtlijst voor Tbs. De bezettingsgraad ligt in 2021 boven de begroting. In november 2020 is de nieuwbouw FPK en FHIC opgeleverd. De FPK is medio december 2020 in gebruik genomen. De FHIC in februari 2021. De omzet ambulante behandeling lag in 2020 ruim boven € 4 miljoen. Dit als gevolg van de toenemende vraag naar ambulante behandeling en de overname van het penvoerderschap van forensisch ambulant Helmond. In 2021 zal deze groei zich naar verwachting voortzetten en wordt er een omzet van ongeveer € 5 miljoen verwacht. Om onze patiënten continuïteit van zorg te bieden en daarnaast ook actief in de keten werkzaam te zijn is er met de gemeentes in de regio Noord-Limburg een WMO-overeenkomst beschermd wonen.